Γεωλογικά η Σύρος υπάγεται στην Αττικοκυκλαδική μάζα. Στη γεωλογία της επικρατούν σχιστόλιθοι διαφόρων τύπων και διαφορετικού βαθμού μεταμόρφωσης, εκχύσεις περιδοτικού μάγματος, μάρμαρα και τεταρτογενείς αποθέσεις. Οι σχηματισμοί αυτοί, εκτός από τις προσχώσεις, έχουν υποστεί την επίδραση ισχυρών τεκτονικών δυνάμεων, με αποτέλεσμα σήμερα να εμφανίζονται διερρηγμένοι και έντονα πτυχωμένοι. Μεταπτώσεις, πτυχώσεις και ρήγματα είναι τα αίτια του έντονου κατακόρυφου και οριζόντιου διαμελισμού και της σημερινής μορφολογίας του νησιού. Τα κρυσταλλοσχιστώδη πετρώματα παρουσιάζουν γενική διεύθυνση κλίσης βορειοανατολική. Τα μάρμαρα παρουσιάζονται έντονα κατακερματισμένα και διαρηγμένα, λόγω των τεκτονικών δυνάμεων που επέδρασαν σε αυτά. Ο κατακερματισμός αυτός συμπληρώνεται από την καρστική διάβρωσή τους, η οποία εμφανίζεται αρκετά έντονη στο νησί.

Αναλυτικότερα, εμφανίζονται στη Σύρο οι παρακάτω γεωλογικοί σχηματισμοί:

Σχιστόλιθοι- Σχιστογνεύσιοι:
Πρόκειται για μαρμαρυγιακούς και γλαυκοφανιτικούς σχιστόλιθους, έως σχιστογνεύσιους, κυρίως λεπτόκοκκους (μεταμορφωμένους ψαμίτες). Στη ζώνη αυτή περιέχονται σαν ενστρώσεις (φακοί) εκλογίτης, γάββρος, επιδοτίτης, σερπεντενίτης και χλωρίτης.

Μάρμαρα εν μέρει δολομιτιωμένα:
Τα μάρμαρα αναπτύσσονται κυρίως στο κεντρικό τμήμα του νησιού σαν παρεμβολές κυμαινόμενου πάχους, μέσα σε σχιστόλιθους. Επίσης, κατά περιοχές αναπτύσσονται ελεύθερα στην επιφάνεια, σε μεγάλη ή μικρή έκταση.

Τεταρτογενείς ιζηματογενείς σχηματισμοί:
Αποτελούνται από αργίλους, πήλους, ιλύ άμμο και χαλίκια. Πρόκειται για σαθρά ιζήματα, που το πάχος τους κυμαίνεται από λίγα μέτρα μέχρι αρκετά. Οι τεταρτογενείς αποθέσεις καλύπτουν τις χαμηλές παραλιακές ζώνες, μέσα στους διάφορους μυχούς, καθώς και σταυψίπεδα του νησιού. Επίσης, τεταρτογενή ιζήματα συναντώνται στις κλιτείς των βουνών, κυρίως των σχιστολιθικών, σαν μικρού πάχους αποσαθρώματα των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων. Ακόμα, συναντώνται στους πρόποδες των κλιτυών, όπου σχηματίζουν μικρούς κώνους κορημάτων των κλιτύων. 

Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που δομούν την ευρύτερη περιοχή  ανήκουν στην Ενότητα Σχηματισμών Του Νεοελληνικού Τεκτονικού Καλύμματος (Κυανοσχιστόλιθοι). Κύρια χαρακτηριστικά της Ενότητας αυτής είναι τα εξής :
• Έχουν υποστεί μία τουλάχιστον μεταμόρφωση σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και χαμηλών θερμοκρασιών, με αποτέλεσμα οι σχηματισμοί αυτοί στο σύνολό τους ή εν μέρει να έχουν μεταμορφωθεί σε κυανοσχιστόλιθους.
• Βρίσκονται επωθημένοι με μορφή τεκτονικού καλύμματος πάνω σε σχηματισμούς των Εξωτερικών ζωνών που είναι σχηματισμοί της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης ή κατά μια άλλη άποψη σχηματισμοί της ζώνης Παρνασσού ή ανάλογοι με την ζώνη αυτή σχηματισμοί.
• Όλες οι γνωστές σειρές σχηματισμών της Ενότητας αυτής είναι συνεχείς, δηλαδή χωρίς στρωματογραφικές ασυμφωνίες. Πάνω στους σχηματισμούς της Ενότητας αυτής βρίσκονται, κατά κανόνα, επωθημένοι σχηματισμοί της Πελαγονικής ζώνης, συμπεριλαμβανομένων και σχηματισμών του προαλπικού υποβάθρου της ζώνης αυτής. Γενικά οι σχηματισμοί του Νεοελληνικού τεκτονικού καλύμματος έχουν πολύ μεγάλο πάχος.